Basisopleiding Mediation

Cursusduur: 10 dagen
Studiebelasting: 120 uur
Niveau: minimaal HBO+/WO
Docenten: Greet van Gorsel | Harriëtte van Luijken
Deelnameprijs : 2.995,00
Incompany aanvraag
Ontwikkel jezelf in 4 weken tot een professionele mediator!
Conflicten horen bij het leven en zijn altijd onderdeel van menselijke relaties. In onze Basisopleiding leer je hoe je werkelijk beter wordt in het ‘in conflict zijn’. Als mediator of in jouw dagelijkse beroepspraktijk én je dagelijks leven ben je zelf je belangrijkste instrument. Wil je ontdekken hoe jij jezelf kunt sturen in een conflict en ook anderen daarin op een positieve manier kunt begeleiden? Want dit is naast het verkrijgen van kennis de sleutel om werkelijk conflictvaardig te worden.

Het vak mediator leer je door te doen!
Tijdens deze versnelde en intensieve Basisopleiding Mediation wordt geoefend met acteurs. Je doorloopt een praktijkgericht programma dat in korte tijd een verdiepend leereffect geeft. Na afloop van de opleiding kun je doorgaan voor de registratie als mediator in het MfN- of het ADR-register. Steeds vaker wordt de weg naar de mediator gevonden om conflictsituaties op te lossen. Ook als je (nog) niet als registermediator aan het werk gaat, levert deze Basisopleiding een waardevolle bijdrage aan je kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflictbegeleiding. Onze eerdere cursisten kijken positiever naar een conflict.

Schrijf je in bij deze versnelde Basisopleiding mediation gegeven door onze enthousiaste en conflictdeskundige trainer Harriëtte van Luijken en examencoördinator Greet van Gorsel.

Meer informatie over de opleiding vindt u in de brochure.

Programma

Programma
De Basisopleiding Mediation kent een heldere structuur en is opgebouwd uit een vijftal thematische modules, welke per module twee aaneengesloten dagen beslaan.

Module 1. Dag 1 en Dag 2
Dag 1. Inleiding Opleiding, Inleiding Mediation.
Dag 2. Communicatie, Conflicten, Basishouding van de mediator.
 
Module 2. Dag 3 en Dag 4
Dag 3. Totale mediationproces, Voorwaarden, Uitwerking van de Fase 1: Voorbereidingsfase en de Fase 2.1: Openingsfase, Ethiek, Juridische en administratieve aspecten.
Dag 4. Co-mediation, Uitwerking van de Fase 2.2: Exploratiefase, Mediation Matrix, Relatie- en ruziemodellen, Emoties.
 
Module 3. Dag 5 en Dag 6
Dag 5. Verschillende mediationstijlen, Impasses binnen mediation, Fase 2.3: Draai- en categorisatiefase. Praktijksimulatie (met trainingsacteurs).
Dag 6. Juridische aspecten, Juridische vaardigheden en juridisch, Nederlands rechtssysteem, Vertrouwelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, MfN-mediationreglement en gedragsregels, Rol en positionering van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), inclusief reglement Stichting tuchtrechtspraakmediators, Rol en positionering van de MfN, Vaststellingsovereenkomst opstellen, MfN registratie eisen. Deze dag wordt verzorgd door Pauline Schonewille.
 
Module 4. Dag 7 en Dag 8
Dag 7. Verslaglegging, macht en manipulaties. Praktijksimulatie (zonder trainingsacteurs).
Dag 8. Onderhandelen, Harvard methode, Fase 2.4: Onderhandelingsfase, Fase 2.5: Besluitvormingsfase. Praktijksimulatie (met trainingsacteurs).
 
Module 5. Dag 9 en Dag 10
Dag 9. Vaststellingsovereenkomst, Fase 3: Afsluitingsfase, Toekomst als mediator. Praktijksimulatie (zonder trainingsacteurs).
            Afsluitend met een borrel.
Dag 10. Proefmediations, Certificering.

Didactische werkvormen.
Voorafgaand aan de Basisopleiding mediation vindt een intake plaats. De aansluiting van de opleiding
op de leer- ontwikkelingsbehoeften van de deelnemer worden hierbij onderzocht.
Tijdens de plenaire opleidingsdagen wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden
en leerstijlen van de deelnemers. Voorbeelden van werkvormen binnen de Basisopleiding mediation zijn:
• Kennisoverdracht
• Literatuurstudie
• Oefeningen (in subgroepen)
• Demonstratiefilms
• Huiswerkopdrachten
• Casuïstiekanalyse
• Praktijksimulaties (met trainingsacteurs)
Aan de deelnemers wordt tevens de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van (extra)
individuele ondersteuning in hun groei naar professioneel mediator.
Huiswerkopdrachten
Tussen de modules door wordt van u verwacht dat u huiswerkopdrachten uitvoert. Deze
huiswerkopdrachten beslaan het bestuderen van de (verplichte) literatuur en het toepassen van
het theoretisch kader van mediation en mediation vaardigheden in oefensituaties en de praktijk.
Daarnaast wordt van harte aanbevolen om tussen de trainingsblokken door deel te nemen aan
intervisiebijeenkomsten met mededeelnemers.

Doelgroep

U kunt deelnemen aan de Basisopleiding Mediation als u:

 • Zich wilt specialiseren in mediation, bijvoorbeeld omdat er met enige regelmaat een beroep wordt gedaan op uw bemiddelingsvaardigheden bij belangentegenstellingen of binnen conflictsituaties, wat vraagt om uitbreiding van uw bemiddelingskwaliteiten in uw huidige (of toekomstige) rol of functie.
 • Minimaal een HBO/WO (diploma) en werk- en denkniveau heeft.
 • U beschikt over een levensinstelling die aansluit bij de uitoefening van het beroep van mediator.
 • U in staat bent u in te leven in anderen en bent geïnteresseerd in mensen en hun geschiedenis.
 • Minimaal twee jaar aantoonbare, relevante werkervaring heeft in bijvoorbeeld de volgende functies: leidinggevende, vertrouwenspersoon, psycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, advocaat, notaris, personeelsfunctionaris, afdelingshoofd in bijvoorbeeld een onderwijsinstelling of binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Of u heeft bijvoorbeeld een bestuursfunctie bekleed, waarbinnen u het contact aangaat met de bezwaarden voordat er een formele procesgang plaatsvindt. 


Vooropleiding

Voorafgaand aan de Basisopleiding Mediation vindt een intakeplaats (online) In dit gesprek wordt uitgewisseld of en hoe de opleiding aansluit op de leer- en
ontwikkelingsbehoeften van de deelnemer wordt. Na inschrijving ontvangt u per mail een intakeformulier. Mochten er naar aanleiding van het door u
ingevulde intakeformulier nog vragen zijn, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie
Wilt u eerst een trainer of de opleidingscoördinator spreken voordat u zich aanmeldt? Dat kan! Zowel telefonisch als via zoom.

Leerdoelen

Hieronder vindt u, per module, de leerdoelstellingen. De leerdoelen komen overeen met de eisen zoals deze door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) zijn vastgesteld. Het formele competentieprofiel en de eindtermen vindt u op de site van examenbureau Intop: mediationtoets.nl

Doelstellingen Module 1 (Dag 1 en 2)
De deelnemer:

 • maakt kennis met de trainer(s)
 • heeft zicht op het verloop van de opleidingsdagen
 • maakt kennis met deelnemers en ontvangt antwoord op vragen over de opleiding 
 • ervaart veiligheid en vertrouwen in de groep
 • ervaart een goed leerklimaat
 • heeft nader inzicht in de opleiding
 • maakt uitgebreid kennis met mediation
 • is bekend met de context van mediation
 • de voorwaarden voor en elementen in mediation en voor de mediator
 • de mogelijkheden en grenzen (indicaties/contra-indicaties voor) van mediation
 • weet wat ADR betekent en kan de diverse vormen van ADR onderscheiden
 • heeft kennis van de verschillende aspecten van communicatie (vier aspecten van een boodschap) en de communicatieniveaus
 • heeft kennis van soorten conflicten, ontwikkelt conflictvaardigheid, heeft kennis van conflictvorming, conflict(de-)escalatie, de Cirkel van Wantrouwen
 • heeft kennis van warme en koude conflicten
 • weet wat de verschillende conflicthanteringsstijlen zijn
 • is zich bewust van zijn eigen (voorkeurs)conflicthanteringsstijl en kan zijn conflicthanteringsstijl (gedrag) bewust inzetten
 • heeft kennis van de basishouding van de mediator en kan deze naar zichzelf vertalen (werkt aan de ontwikkeling van de basishouding mediator)
 • heeft kennis van en inzicht in de algemene voorwaarden voor de basishouding van de mediator 
 • is bekend met het beroepsprofiel voor de MfN-registermediator
 • bekwaamt zich praktisch als mediator*        
* Zich praktisch bekwamen als mediator is in de lesstof van de basisopleiding verweven en komt vooral tot uiting bij de praktijksimulaties en oefeningen. Enkele vaardigheden die deel uitmaken van de praktische bekwaamheid van de mediator zijn:
 • gespreksvaardigheid middels het beheersen van communicatietechnieken
 • conflictvaardigheid
 • zelfsturing in de rol van mediator
 • onderkennen van contra-indicaties
 • doorzien van misbruik van mediation
 • opbouwen van een vertrouwensrelatie met de partijen
 • inhoud en relatie (onder)scheiden
 • verschillen in zienswijzen identificeren en inzichtelijk maken
 • belangen van de partijen identificeren,inzichtelijk maken, onderscheiden en clusteren
 • de partijen structuur bieden
 • een vaststellingsovereenkomst opstellen
 
Doelstellingen Module 2 (Dag 3 en 4)
De deelnemer:
 • heeft zicht op het totale mediationproces
 • meet zich een onpartijdige/neutrale houding aan
 • is bekend met de feedbackregels en kan deze toepassen
 • kan mediation uitleggen aan derden
 • kan een mediationovereenkomst toelichten aan partijen, kan deze met hen bespreken en kan tot ondertekening van de overeenkomst komen
 • heeft inzicht in de juridische en administratieve kanten van mediation
 • heeft kennis van en vaardigheid in de voorbereidingsfase, de openingsfase en de exploratiefase van het mediationproces
 • kan verschillende belangen van elkaar onderscheiden
 • is zich bewust van zijn positie als mediator en kan deze bewaken
 • is zich bewust van ethische dilemma’s binnen mediation en kan reflecteren op het eigen handelen
 • weet wat co-mediation is en weet wanneer dit al dan niet in te zetten in mediation
 • weet wat de Mediation Matrix is en kan deze binnen mediation inzetten
 • heeft zicht op relatie- en ruziemodellen en kan binnen mediation adequaat interveniëren
 • herkent emoties in mediation en kan hier adequaat mee omgaan
 • heeft kennis van caucus met de (on)mogelijkheden ervan
 • bekwaamt zich praktisch als mediator 

Doelstellingen Module 3 (Dag 5 en 6)

De deelnemer:
 • heeft kennis van verschillende mediationstijlen
 • heeft kennis van impasses binnen mediation
 • kan impasses binnen mediation doorbreken
 • kan verschillende belangen ordenen (categoriseren)
 • heeft kennis van de draai- en categorisatiefase en kan hierin als mediator acteren
 • heeft kennis van de juridische aspecten van mediation, juridische vaardigheden inclusief juridisch kader van mediation, beeld Nederlands rechtssysteem, status stukken in en uit mediation, vertrouwelijkheid van mediation, beroepsaansprakelijkheid van de mediator
 • kent het MfN-mediationreglement inclusief de gedragsregels en kan deze toepassen
 • heeft kennis van de rol en positionering van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), inclusief het reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM)
 • heeft kennis van de rol en positionering van de MfN
 • kan een vaststellingsovereenkomst opstellen
 
Doelstellingen Module 4 (Dag 7 en 8)
De deelnemer:
 • verslaglegging
 • machtsbalans tussen de partijen bewaken
 • naar oplossingen helpen zoeken
 • impasses naar de oorsprong herleiden en doorbreken
 • procedurele aspecten van mediation beheersen en zich daaraan houden
 • bepalen of caucus gewenst is en caucus hanteren
 • heeft kennis van verschillende manieren van onderhandelen (positioneel/principieel onderhandelen)
 • heeft kennis van de Harvard-methode van onderhandelen en kan deze in mediation hanteren
 • heeft kennis van de onderhandelingsfase en kan hierin als mediator acteren
 • kan een onderhandelingsagenda opstellen
 • heeft kennis van de besluitvormingsfase en kan hierin als mediator acteren
 
Doelstellingen Module 5 (Dag 9 en 10)
De deelnemer:
 • heeft kennis van de vaststellingsovereenkomst en kan deze (in concept) opstellen
 • heeft kennis van de afsluitingsfase en kan hierin als mediator acteren
 • heeft inzicht in zijn toekomstige mogelijkheden als mediator bekwaamt zich praktisch als mediator
 • heeft duidelijkheid over de proefmediations en de MfN-kennistoets en het assessment (MfN-registratie-eisen)
 • heeft de proefmediation positief doorlopen
 • heeft het certificaat ontvangen

Literatuur

Bij de Basisopleiding Mediation wordt gebruik gemaakt van een reader plus handouts en verplichte literatuur.
De reader is bij de op leidingsprijs inbegrepen, de verplichte literatuur dient u zelf aan te schaffen. 

De verplichte literatuur bestaat uit de volgende titels: 

Handboek Mediation
onder redactie van Alex Brenninkmeijer, dr. H.C.M. Prein, drs. K. van Oyen, mr.dr. A.F.M. Brenninkmeijer, mr.drs. H.J. Bonenkamp
6e herziene druk, 2017
SDU - ISBN 9789012399456 - € 95,37

Juridische aspecten van mediation, deel 4 in de Mediationreeks
Mr. Eva Schutte, Mr. Jacqueline Spierdijk
5e herziene druk, 2021
SDU - ISBN 9789012398855 - € 38,12

Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator
H. Prein - 7e herziende druk, 2020
SDU - ISBN 9789012406499 - € 39,64 

Accreditatie

De Basisopleiding Mediation is erkend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Klantervaringen

'Vanuit procesregie de verbindende factor tussen mensen kunnen zijn.
Omdat je liever praat dan vecht met elkaar …Tijdens de opleiding geleerd om mensen weer met elkaar in gesprek te laten gaan wanneer het hen zelf niet meer lukt. Een open en fijn leerklimaat met goede aansluiting vanuit de docenten op eigen vakgebied.' S. Noordeloos - Medewerker wijkteam

'De opleiding heeft een professionele en mensgerichte benadering. Er is oog voor ieders instapniveau, achtergrond en werktempo.' - Suus

'De structuur van de opleiding en de kwaliteit en ervaring van de docenten, zorgen ervoor dat je in 10 lesdagen echt een vak leert.' - Robbert

“Super fijne opleiding! Sluiten goed aan bij de groep en ieders individuele leerproces. Ik voelde me heel veilig om me open en leerbaar op te stellen.” -  Grietje

Deze training wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,7!

Voorwaarden

Op dit aanbod zijn de algemene voorwaarden van Logavak Opleidingsgroep BV van toepassing.


Aanvullend

Over Medling
Medling is in 2013 als nieuw initiatief op het gebied van conflictmanagement en -kennis in het leven geroepen. Onze trainers hebben jarenlange professionele ervaring met het begeleiden van conflicten en derhalve hun sporen binnen conflictmanagement en mediation ruimschoots verdiend.  De trainers zijn, naast actief bezig met het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, werkzaam als MfN mediator en begeleiden teams waarin conflicten spelen. Zij willen hun gedegen kennis en jarenlange praktijkervaring graag met u delen.

Medling werkt vanuit het leerconcept dat is gebaseerd op de Piramide van Miller. Dit concept gaat uit van de onderstaande vier niveaus:

 • Kennishet fundament van het leren wordt gevormd door kennis die nodig is om het toekomstige beroep uit te voeren. Vakkennis en algemene kennis (“het weten”) vormt de basis van competent gedrag.
 • Interpreteren en toepassen, de opgedane kennis gebruiken om theoretische problemen op te lossen en/of praktische vaardigheden uit te voeren.
 • Praktijksimulaties, adequaat handelen in een gesimuleerde praktijksituatie. Het laten zien/oefenen van competent gedrag, gebaseerd op de integratie van kennis, vaardigheden en houding. 
 • De beroepspraktijk in, aan het werk als professional in een praktijksituatie. In de beroepspraktijk worden kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd ingezet.

Na afloop
Na het positief afronden van uw opleiding, ontvangt u een certificaat van Medling Academy. Tevens melden wij u na afronding van de opleiding aan bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), zodat u in aanmerking kunt komen om ingeschreven te worden in het register.